Detective Dee and Headless General

Detective Dee and Headless General 2018

  • Released: 2018-11-24
  • Runtime: 88 minutes
  • Genre: Mystery
  • Stars: Liu Yichen, Pan Yan-Fei, Sun Zhenpeng, Wang Yabin, Li Zeyu, Zhou Qinlin, Li Ping'an, Tang Weiwen
  • Director: Shuai Yang