Pro Hunter

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Comedy, Action & Adventure, Crime
  • Stars: Masao Kusakari, Tatsuya Fuji, Kyôhei Shibata, Yûko Natori, Mayumi Ogawa, Koji Mizukami, Nenji Kobayashi, Jō Shishido
  • Director: