Undercover Ninja: Secret Assassins

Undercover Ninja: Secret Assassins 1983

The federal lord of Kofu, Tunatoyo (Tsutomu Isobe), was elected to be the next General. On his way on a trip to Edo for the ceremony, his scapegoat was shot. Oometsuke ordered an Oniwaban, Shinnosuke Takusyoku (Mikijiro Hira) to take Tsunatoyo to Edo safely. However, the enemy turned out to be his younger brother and the federal lord of Tatebayashi Kiyotake (Yoshihiro Kobayashi). On top of that, the Oniwaban sent by Kiyotake to assassinate Tsunatoyo was Shinsuke's father-in-law, Genshin Uno (Shigeru Kamiyuama).

  • Released: 1983-06-24
  • Runtime: 92 minutes
  • Genre: Action
  • Stars: Mikijiro Hira, Shigeru Kôyama, Katsuhiko Watabiki, Shin Kishida, Ryuzaki Katsu, Taeko Hattori, Yoshio Inaba, Tsutomu Isobe, Ayumi Tachieda
  • Director: Masahiro Takase